תנאי שימוש ופרטיות

תקנון אתר "זוכרים ביחד" 

ארגון יד לבנים, ביחד עם ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, הקימו את מיזם "זוכרים ביחד", על מנת לאפשר למשפחות השכולות לשתף את סיפורן וכאבן האישי עם הקרובים להם ועם החברה הישראלית בכללותה. מיזם "זוכרים ביחד" הוא פלטפורמה דיגיטאלית שתאפשר למשפחות השכולות לארח פגישות זכרון והנצחה וירטואליות במהלך ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון, כמו גם במהלך כל השנה.

תנאי השימוש באתר זוכרים ביחד הם כדלקמן:

1.     מבוא

1.1.     מיזם "זוכרים ביחד" מופעל על ידי ארגון אלמנות ויתומי צה"ל ויד לבנים. בכל מקום בו מופיע בתקנון זה המונח "זוכרים ביחד", הכוונה היא פעילי המיזם ו/או ארגון אלמנות ויתומי צה"ל וארגון יד לבנים ו/או מי מטעמם, לפי העניין.

1.2.     תקנון זה ("התקנון") מסדיר את השימוש באתר "זוכרים ביחד"("האתר"), ומהווה חוזה מחייב בין הגולשים בו ובין מיזם "זוכרים ביחד".

1.3.     "זוכרים ביחד" שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולתקן את הוראות התקנון ובכלל זה את תנאי השימוש מעת לעת, בכפוף לכל דין, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של כל עדכון או שינוי בתקנון זה לרבות תנאי השימוש הכלולים בו יחל מרגע פרסומו באתר אלא אם כן צוין אחרת. "זוכרים ביחד" יודיע על שינויים מהותיים בתקנון במקום בולט באתר. יחד עם זאת, מומלץ לעיין בתקנון זה מפעם לפעם עלמנת להתעדכן ולוודא כי תנאיו ידועים לך.

1.4.     אנא קרא.י תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, שכן המשך הגלישה ו/או הרשמה ו/או כל שימוש אחר באתר יחשבו כהסכמה לתנאי השימוש ולכללים המפורטים בתקנון.

1.5.     אם את.ה מתחת לגיל 18, אנא קרא.י תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הורייך או עם אפוטרופוס אחר.

2.     מונחים

2.1.     "מארח.תמפגש" – הורים, אחים, בני זוג ויתומים שכולים המעוניינים לארח מפגש זכרון.

2.2.     "נופל.ת"– החלל אשר נפל.ה חלל במערכות ישראל, ואשר מפגש הזכרון נועדה להנצחתו.ה.

2.3.     "אורח.ת"– מי שמבקש.ת להשתתף במפגש זכרון.

2.4.     "מפגש זכרון" או "מפגש" – אירוע וירטואלי בהשתתפות מארחים ואורחים.

2.5.     "מפגש פתוח" – מפגש אשר כל גולש.ת רשאי להירשם אליו.

2.6.     "מפגש סגור" – מפגש אשר ההשתתפות בו כאורח.ת מותנית באישור ההמארח.ת

2.7.     "משתתף.ת"–מארח.ת מפגש ו/או אורח.ת במפגש.

2.8.     "גולש.ת"– כל מי שגולש.ת או עושה כל שימוש באתר, בין אם הוא.היא מארח.ת, אורח.ת או אחר.ת.

 

3.     שירותי האתר

3.1.     האתר מהווה פלטפורמה למיזם "זוכרים ביחד", ובין היתר מאפשר ארגון מפגשי זכרון, והוא משמש את מארחי.ות מפגשי הזכרון ואת האורחים.ות גם יחד.

3.2.     בנוסף, האתר עשוי להכיל תכנים שונים אשר יועלו וישותפו בהתאם לשיקול דעת "זוכרים ביחד" או מי מטעמו, לרבות סרטים, הקלטות, עדויות בכתב, מסמכים שונים והפניות לאתרים אחרים.

 

4.     מארח.ת מפגש

4.1.     מארח.תמפגש המעוניין.ת לספר את סיפורו.ה של נופל.ת במפגש זכרון, ת.ימסור את הפרטים הבאים לנציג "זוכרים ביחד" ו/או ת.יבצע רישום באמצעות האתר ות.יזין במקום המיועד לכך באתר את הפרטים הבאים: סוג המארח.ת (פרטי.ת או ארגון), שם פרטי ושםמשפחה, שם איש.ת הקשר (אם מארח.ת המפגש הוא ארגון), הקשר לנופל.ת, טלפון של מארח.תהמפגש (או של איש.ת הקשר בארגון), דואר אלקטרוני של מארח.ת המפגש או של איש.ת הקשר בארגון). יובהר כי עצם מסירת הפרטים אינה מחייבת את "זוכרים ביחד" לארגן מפגש ו/או להזמין את נותן העדות למפגש.

4.2.     מארח.תהמפגש ת.ימלא באתר את הפרטים הבאים בנוגע למפגש: שפת המפגש, מועד המפגש, שעת המפגש, וסוג המפגש.

4.3.     מארח.תהמפגש ת.ימלא את פרטי הנופל.ת הבאים: שם הנופל.ת, דרגה, תאריך לידה, תאריך פטירה, תת כותרת, טקסט קצר (עד 100 תווים), סיפור חייו.ה של הנופל.ת. במידת האפשר, מארח.תהמפגש ת.יעלה לאתר תמונה של הנופל.ת ו/או קטעי וידיאו רלוונטיים.

4.4.     מארח.תהמפגש יכול.ה לבחור לשתף את פרטי המפגש אותו היא.הוא מארח.ת ברשתות החברתיות על ידי שימוש בקישור לאתר.

4.5.     מארח.תהמפגש יכול.ה לבחור לסגור את ההרשמה למפגש אצלו.ה, ולא לאפשר לאורחים נוספים להירשם למפגש כאמור.

4.6.     אין ל"זוכרים ביחד" כל אחריות לאמיתות ו/או תוכן הסיפור של מארח.ת המפגש ו/או של משתתפים אחרים במפגש, ככל שיהיו כאלה.

4.7.     יובהר כי מארח.ת המפגש מבצע.ת את תפקידו.ה בהתנדבות וללא שכר, כי המפגשים הינם ללא עלות לאורחים,ו כי לא ניתן לגבות כסף עבור אירוח מפגשים.

 

5.     אורח.ת

5.1.     אורח.תאשר מעוניין.ת להשתתף במפגש זכרון ת.ירשם למפגש באתר ויזין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, דואר אלקטרוני של האורח.ת, טלפון נייד של האורח.ת. יובהר כי עצם מסירת הפרטים על ידי האורח.ת אינה מחייבת את "זוכרים ביחד" ו/או מארח.תהמפגש להזמין את האורח.ת למפגשים.

5.2.     האורח.תת.יכבד את מארח.ת המפגש ויתר האורחים, ולא יפריע בעת קיום המפגש.

5.3.     האורח.תאחראי.ת להכנס למפגש אליו נרשם.ה, ולבטל את השתתפותו.ה במפגש בהקדם האפשרי ככל ואינו.ה מתכוון.ת להשתתף במפגש.

 

6.     נכונות הפרטים

6.1.     מארחי המפגשים מתחייבים להזין לאתר פרטים נכונים, עדכניים ואמיתיים בלבד. יחד עם זאת, ל"זוכרים ביחד" אין כל אחריות למילוי שגוי של פרטי מארחים ו/או נופלים ו/או אורחים, ולא תהיה למי מהגולשים בשל כך כל טענה ו/או דרישה כלפי "זוכרים ביחד" אומי מטעמו. ככל ש"זוכרים ביחד" יגלה כי גולש.ת הזין.ה פרטים שגויים, הוא רשאי למחוק את פרטי הגולש.ת מן האתר לאלתר ולאסור על השתתפותו.ה במפגשים ו/או על השימוש באתר.

 

7.     פרסום פרטים

7.1.     פרטי המפגשים יהיו גלויים באתר וזאת על מנת שכל גולש.ת ת.יוכל לבחור האם ברצונו.ה להשתתף במפגשים,

7.2.     פרטי הנופלים יהיו גלויים באתר לכלל הגולשים.

7.3.      "זוכרים ביחד" רשאי להקליט ו/או להסריט את המפגשים ולהעלות אותם לאתר ו/או לכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתו של "זוכרים ביחד", ולא תהיה בשל כך כל טענה מצד מי מהמשתתפים במפגשים. ככל ומשתתף.ת אינו.ה מעוניין בפרסום תמונתו.ה או פרטיו.ה, ת.יפנה המשתתף.ת ל"זוכרים ביחד" מראש ובכתב בבקשה להסתיר/לטשטש את תמונתו.ה ו/או פרטיו.ה האחרים.

7.4.     המשתתפים מסכימים כי תמונות ו/או סרטוני וידאו ככל שיצולמו במפגשים יפורסמו באתר ו/או בפרסומים מטעם "זוכרים ביחד" מכל סוג שהוא ובכל מדיה שהיא, וכי המשתתפים לא יהיו זכאים לכל תמורה בגין כך.

 

8.     שמירת פרטיות

8.1.     לפני ובמהלך המפגשים, המשתתפים עשויים להיחשף לפרטים אישיים אודות משתתפים אחרים, ובפרט לפרטיהם של מארחי המפגש. מדובר במידע אשר נחשף על ידי המשתתפים האחרים באופן עצמאי ומבחירה, ו"זוכרים ביחד" אינה אחראית לעצם חשיפתו או לשימוש שייעשה במידע כאמור על ידי מי מהמשתתפים. בעצם ההשתתפות במפגשים מתחייבים המשתתפים שלא לעשות כל שימוש בפרטים אשר נחשפו בפניהם, פרט לשימוש לצורך תיאום המפגשים והוצאתם לפועל, ולא להעבירם לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתתף מגלה המידע מראש.

 

9.     מאגר מידע

9.1.     יובהר כי בעת רישום לאתר, פרטי הנרשמים יישמרו אוטומטית במאגר המידע של "זוכרים ביחד" ("מאגר המידע") והרשמה לאתר מהווה הסכמה לכך.יובהר כי אם גולש.ת אינו.ה מעוניין.ת להיכלל במאגר המידע של "זוכרים ביחד", "זוכרים ביחד" לא תוכל לשבץ אותך במפגשים ו/או לאפשר לך לארח מפגש. המידע יישמר במאגר המידע כל עוד הוא דרוש למימוש מטרות מאגר המידע.

 

10.  קבלת הודעות

10.1.  עם הרישום לאתר, יתבקשו המשתתפים לתת את הסכמתם המפורשת לקבלת הודעות, לרבות שאלונים אשר יישלחו מעת לעת על מנת לשפר ולייעל את פעילות של "זוכרים ביחד", דואר אלקטרוני, דואר רגיל, הודעות טקסט ושיחות טלפון מ"זוכרים ביחד" או מי מטעמו. כמו כן, המשתתפים מאשרים קבלת הודעות בעלות אופי פרסומי לגבי פעילות המיזם, יד לבנים וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מאת "זוכרים ביחד" באמצעים אלקטרוניים. ניתן בכל שלב לבקש את ההסרה מרשימת התפוצה של "זוכרים ביחד", על ידי פנייה בכתב לדוא"ל info@zochrim.org.il אשר תטופל בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים.

 

11.  קניין רוחני

11.1.  כל הנתונים, העיצובים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם ("תוכן האתר"), הם קניינו הבלעדי של "זוכרים ביחד" ואין לראות במידע ו/או בשירותים ככל ומסופקים על ידו באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בתוכן האתר ו/או בזכויות הקניין הרוחני של "זוכרים ביחד" או של צדדים שלישיים, לפי העניין. "זכויות קניין רוחני" בתקנון זה משמען זכויות מכל סוג שהוא בתוכן האתר, ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות זכויות יוצרים, קוד מחשב, ממשקי משתמש, סימנים מסחריים, עיצובים, מדגמים, שמות מסחריים ושמות עסק, ידע ומידע, שיטות, תוכניות, טכנולוגיה, מידע טכני, מידע עסקי, סודות מסחריים וכן כל זכות המקבילה ו/או הנגזרת מכל אחד מן האמורים לעיל, בין אם רשומה ובין אם לאו, בארץ ובעולם. זכויות הקניין הרוחני הינן בבעלות הייחודית והבלעדית של "זוכרים ביחד". אין להעתיק או לפרסם את תוכן האתר במלואו או בחלקו ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של "זוכרים ביחד". כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מתוכן האתר בלא קבלת הסכמתו של "זוכרים ביחד" מראש ובכתב.

 

12.  הגבלת אחריות

12.1. "זוכרים ביחד" אינו אחראי לכל עיכוב במפגש או לביטול מפגש מכל סיבה שהיא, ואינו מתחייב להודיע על ביטול או עיכוב כאמור למי מהמשתתפים. כמו כן "זוכרים ביחד" אינו אחראי לטיב הצילום ו/או איכות הקו/ הממשק האינטרנטי ו/או העברת הנתונים בעת המפגש, להיקף או מהות התכנים שיעלו במפגש, לזהות המשתתפים במפגש, לאופי המפגש ו/או הדיון במפגש ככל שיתפתח. למשתתפים או מי מטעמם אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכל האמור לעיל כנגד "זוכרים ביחד". כמו כן, אין ל"זוכרים ביחד" כל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף או לכל פגיעה כלשהי ככל שייגרמו למי מהמשתתפים בזמן המפגש מכל סיבה שהיא ולא תהיה כתוצאה מכך למי מהמשתתפים או לצדדים שלישיים כל תביעה ו/או טענה כנגד "זוכרים ביחד" או מי מטעמו.

12.2.  המידע המוצג באתר מופיע כמות שהוא (AS IS) כפי שמתקבל מהגולשים או מגורמים אחרים. "זוכרים ביחד" אינו ולא יהיה אחראי, באופן ישיר או עקיף, למידת הדיוק, אמיתות ומהימנות של מידע כפי שהתקבל מן הגולשים או כל צד שלישי. הסתמכות על תוכן האתר הינה באחריות המלאה של הגולשים.

12.3.  השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו על פי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן לך חינם כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת "זוכרים ביחד", ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "זוכרים ביחד" או מי מטעמו בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו, התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום, אם וככל שיהיה, באתר.

12.4. "זוכרים ביחד" יעשה ככל שביכולתו כדי להבטיח את תקינות האתר. על אף האמור, "זוכרים ביחד" לא מתחייב ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות "זוכרים ביחד" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "זוכרים ביחד" או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי "זוכרים ביחד" ו/או לנותני השירות שלהם בקשר לכך. הנך מודע לכך כי ייתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

12.5. "זוכרים ביחד" יעשה ככל שביכולתו כדי להבטיח כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. על אף האמור אין "זוכרים ביחד" אחראי לקישור לא פעיל או לא תקין או שאינו מאובטח כנדרש. "זוכרים ביחד" רשאי בכל עת למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. עצם קיומו של קישור לאתר חיצוני מסוים בתוך האתר לא מהווה אישור לכך שהמידע באתר חיצוני זה מלא, אמין, עדכני או מהימן.

12.6. "זוכרים ביחד" יהיה רשאי בכל עת להשבית את האתר ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, אופן תפעולו וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצעים בו (ככל ומוצעים) וזאת ללא צורך להודיע לגולשים על כך. שימוש באתר לאחר שינוי או עדכון כלשהו בתנאי השימוש של האתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר המעודכנים. בכל מקרה, לגולשים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי "זוכרים ביחד" בקשר עם זמינות האתר, תוכן האתר, וביצוע שינויים או עדכונים כאמור בסעיף זה.

12.7.  השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלבנטיים והגולשים מתחייבים לפעול על פי כל דין בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו ולעשות שימוש חוקי, סביר והוגן בלבד באתר.

 

13.  פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים לאתרים אחרים

13.1.  האתר עשוי להכיל מעת לעת קישורים לאתרים חיצוניים אשר אינם קשורים או שייכים ל"זוכרים ביחד" (להלן: "אתרים חיצוניים"). "זוכרים ביחד" ו/או ארגון אלמנות ויתומי צהל, ו/או יד לבנים אינו אחראי לתקינות ו/או לתוכן של האתרים החיצוניים, ו/או לשימוש באתרים החיצוניים ואין ולא תהיה לו אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים החיצוניים, ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים החיצוניים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של "זוכרים ביחד" לבקר בהם. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

 

14.  שונות

14.1. "זוכרים ביחד" לא מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, מוצא, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

14.2. "זוכרים ביחד" שומר לעצמו את הזכות לבטל או לסרב לקיום מפגש, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

14.3.  על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

14.4.  אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק מן התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי התקנון.

14.5.  האתר מופעל על ידי מיזם "זוכרים ביחד", המהווה שיתוף פעולה של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל –עמותה רשומה מספר 580202166  מרחוב אורנים 1,גבעת שמואל וארגון יד לבנים, עמותה רשומה 58-002-076-6 מרחוב כנרת 5, בני ברק. בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתר ניתן לפנות למשרדי המיזם "זוכרים ביחד" באמצעות דוא"ל info@zochrim.org.il

 

​